Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. CdV: Coraggio di Vivere, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten en werkzaamheden.
2. Wederpartij: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de diensten en werkzaamheden verstrekt.
3. Diensten, producten en werkzaamheden van CdV zijn onder andere:
a. Coaching en begeleiding op het gebied van onder andere Identiteit, Strategie,
Verkopen, Inspiratie.
b. Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding zoals vermeld in lid
3.a van dit artikel: hieronder wordt verstaan de aangeboden dienst in combinatie met vooraf afgesproken activiteiten, alsmede het aanbieden van faciliteiten.
c. Seminars, workshops en cursussen op het gebied van onder andere Identiteit, Strategie, Verkopen, Inspiratie, zowel door CdV voor haar rekening en verantwoording zelf uitgevoerd alsook via een Wederpartij, die CdV inhuurt als trainer voor seminars, workshops en cursussen op het gebied van onder andere Identiteit, Strategie, Verkopen, Inspiratie.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CdV en een Wederpartij waarop CdV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CdV, voor de uitvoering waarvan door CdV derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van CdV en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CdV en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien CdV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CdV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van CdV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst en/of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. CdV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is CdV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CdV anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CdV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen CdV en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten en /of producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij CdV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CdV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Cdv heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. CdV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan CdV de uitvoering van die
onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Wederpartij de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien CdV gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij
deze juist en volledig aan CdV ter beschikking heeft gesteld.
7. Bij een opdracht voor het uitvoeren van seminars, workshops en cursussen, voor
rekening en verantwoording van een Wederpartij, zoals gesteld in artikel 1, lid 3 onder c, draagt Wederpartij er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CdV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CdV worden
verstrekt.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. CdV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is CdV gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen CdV bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van CdV op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CdV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten en/of producten.
11. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens CdV gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van CdV daardoor direct of indirect ontstaan.
12. Indien CdV bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is CdV onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
a. indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan CdV toekomende bevoegdheid
of een op CdV rustende verplichting ingevolge de wet.
13. De Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is
gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij CdV alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. CdV is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst CdV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van CdV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
e. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CdV kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is CdV gerechtigd tot het in rekening brengen van de schade en de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CdV op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien CdV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien CdV op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CdV, zal CdV in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan CdV is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. CdV zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door CdV genoemde termijn te voldoen, tenzij CdV anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CdV vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van CdV op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Overmacht
1. CdV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CdV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CdV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. CdV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CdV zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. CdV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Indien CdV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CdV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door CdV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door CdV aangegeven.
2. CdV is gerechtigd met betrekking tot Coaching en begeleiding en het Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding, zie artikel 1, lid 3 onder a en b, een aanbetaling te verlangen van de Wederpartij. De overeenkomst komt niet tot stand zolang de Wederpartij de aanbetaling niet heeft voldaan.
3. CdV is gerechtigd om periodiek te factureren met betrekking tot Coaching en begeleiding en het Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding, zie artikel 1, lid 3 onder a en b, bij langdurige of omvangrijke opdrachten.
4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. CdV heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. CdV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. CdV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien CdV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens
op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8.a Annulering seminar, workshop of cursus
1. CdV behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het seminar, de workshop of cursus te annuleren tot zeven dagen voor de geplande datum van het seminar, de workshop of cursus zonder dat CdV gehouden is tot enige schadevergoeding. Wederpartij ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als Wederpartij hiervan gebruik maakt, dan wordt het factuurbedrag niet terugbetaald.
2. Wederpartij heeft de mogelijkheid om zijn inschrijving voor het seminar, de workshop of de cursus te annuleren. Dit dient steeds schriftelijk te gebeuren.
3. Bij annulering vanaf zeven kalenderdagen voor aanvang seminar, workshop of de cursus of op de dag van het seminar, workshop of cursus zelf, is de Wederpartij het volledige factuurbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
4. Het niet verschijnen op het seminar, workshop of cursus zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het seminar, workshop of cursus.
5. Als Wederpartij niet in staat is het seminar, workshop of cursus bij te wonen, is Wederpartij bevoegd een vervanger aan het seminar te laten deelnemen.

Artikel 8.b Annulering Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding
1. CdV behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding te annuleren tot zeven dagen voor de geplande datum van het Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding zonder dat CdV gehouden is tot enige schadevergoeding. Wederpartij ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als Wederpartij hiervan gebruik maakt, dan wordt het factuurbedrag niet terugbetaald.
2. Wederpartij heeft de mogelijkheid om zijn inschrijving voor het Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding te annuleren tot zeven dagen te annuleren. Dit dient steeds schriftelijk te gebeuren.
3. Bij annulering vanaf zeven kalenderdagen voor aanvang Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding of op de dag van het Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding zelf, is de Wederpartij het volledige factuurbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
4. Het niet verschijnen op het Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding.
5. Als Wederpartij niet in staat is het Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding bij te wonen, is Wederpartij bevoegd een vervanger aan het Arrangement ten behoeve van Coaching en begeleiding te laten deelnemen.

Artikel 9.a Verplichtingen Wederpartij
1. De Wederpartij neemt geheel op eigen risico deel aan een activiteit, die deel uitmaakt van de in artikel 1, lid 3 genoemde diensten.
2. Bij een activiteit, die deel uitmaakt van de in artikel 1, lid 3 genoemde diensten, zorgt de Wederpartij er voor dat hij in het bezit is van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz.
3. De Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een adequate reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering. De reisverzekering is verplicht en behoort minimaal een dekking te bevatten voor geneeskundige kosten en ongevallen.
4. De Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor de reiskosten naar de bestemming.
Artikel 9.b Verplichting Wederpartij die CdV inhuurt als trainer
1. Wederpartij, die CdV inhuurt als trainer, voor diensten genoemd in artikel 1, lid 3 onder c, draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan CdV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan CdV worden verstrekt of ter beschikking gesteld. Indien de voor de uitvoering van de uitvoering benodigde gegevens, zaken en faciliteiten niet tijdig aan CdV zijn verstrekt of ter beschikking zijn gesteld, heeft CdV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uitvoering extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen.
2. Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het CdV onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Indien CdV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. CdV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CdV is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. CdV is niet aansprakelijk voor blessures, ongevallen en/of andere gelijksoortige incidenten.
4. CdV is niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CdV of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart CdV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan CdV toerekenbaar is.
2. Indien CdV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden CdV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CdV,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CdV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk, modellen, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door CdV ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft CdV houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. Wederpartij mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdracht verstrekt zijn en deze alleen vermenigvuldigen met bronvermelding.
2. CdV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met CdV wordt aan CdV toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal CdV uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14 Geheimhouding
1. CdV is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de Wederpartij jegens derden.
2. Aan de opdracht zal door CdV niet zonder toestemming van de Wederpartij extern gerefereerd worden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CdV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van CdV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CdV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze algemene Voorwaarden gelden met ingang van een februari tweeduizend zeventien (01/02/2017) en liggen ter inzage ten kantore van CdV.
2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de offerte aan Wederpartij toegestuurd en / of aan deze ter hand gesteld.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van CdV, wwwcoraggiodivivere.nl.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Contact


Johan Frisostraat 28
6176 BW Spaubeek

[t] +31 (0)6 55121526
[e] info@coraggiodivivere.nl

Kvk: 66760275
BTW: NL158918630B02